پرسپولیسی ها  برای بازی فینال با کاشیما به ژاپن رفته اند.

پرسپولیس