هواداران تراکتورسازی با دادن شعارهایی دختران تبریزی را به ورزشگاه برای دیدن فوتبال دعوت کردند.

تراکتور سازی