شوک عصبی به پردیس احمدیه در پشت صحنه تعرض به ساحل پوست شیر