این گزارش شوکه کننده از خانواده ۱۶ نفره شیرازی از صدا و سیما پخش شد

اینقدر تعداد بالا هست که حتی برادر بزرگ خانواده نام خواهر و برادرهای خود را به طور کامل بلد نیست ,