میم مثل مادر ! با دیدن این فیلم متوجه معنی کلمه مادر خواهید شد !