شوهری استادی همسرش قبل از خرید هندوانه را بررسی و ثبت می کند و اما نتیجه ! که خواهید دید !