امروز از محل کار با بچه ها رفتیم کافه که با اردیبهشت خوش باشیم و ازش غافل نشیم دیدم‌ شمع گذاشتن یه روز زودتر پیشواز ۳۹ سالگیم رفتن سعی کردم بغض و ذوقم پشت لبخندم پنهان باشن