بماند به یادگار به وقت تولد (دو) و آرزوی سلامتی و دل شاد برای همه مردم سرزمینم.