دکلمه بسیار زیبا با خوانش "آتنا سلاماتی" لیلی و مجنون