آیا میدانید نویسنده خبر، دبیر خبر صبح روز ۱۴ خرداد سال 1368 عبدالناصر همتی بوده؟

 حیاتی:
آقای همتی به من گفت مهم نیست وسط خبر اگر خواستی گریه کنی ولی خبر را قطع نکن و تا آخر بخوان.