وقتی راننده کامیون کنترل ماشین را از دست می‌دهد، این می‌تواند به شدت خطرناک باشد و تهدیدی برای ایمنی و جان افراد در جاده محسوب می‌شود. در این موقعیت، اقدامات زیر می‌توانند به عنوان اقدامات اضطراری انجام شوند:

فوراً نزدیکترین نقطه ایمن را جستجو کنید: اگر در نزدیکی یک نقطه ایمن هستید، مانند محوطه پارکینگ، تلاش کنید به آنجا هدایت شوید.

اطلاع دهید: بلافاصله سعی کنید با استفاده از چراغ هشدار یا سایر روش‌های ممکن، اطلاعاتی را به رانندگان دیگر منتقل کنید که کامیون شما دارای مشکل است و کنترل آن را از دست داده است. همچنین، شماره اضطراری مربوطه را تماس بگیرید تا خبر را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهید.

کم کردن سرعت و استفاده از ترمز: سعی کنید سرعت را به آهستگی کاهش دهید و از ترمز استفاده کنید. اگر ترمز هوا باشد، از آن استفاده کنید تا به مرور سرعت را کاهش دهید.

کنترل جهت حرکت: در صورت امکان، سعی کنید کامیون را به یک جهت مناسب هدایت کنید که به جان افراد و خودروهای دیگر کمترین خطر را ایجاد کند. سعی کنید جلوی برخورد با موانع، خودروهای دیگر یا ساختمان‌ها را بگیرید.

در صورت امکان، با استفاده از نیروی موتور، خاموش کنید: اگر روشن بودن موتور باعث افزایش خطر می‌شود، در صورت امکان، موتور را خاموش کنید تا خطر احتمالی حداقل شود.

مهمترین اصل در این شرایط ایجاد کنترل بر روی خودرو و محافظت از جان افراد است. بر اساس شرایط و عوامل مختلف، روش‌های دیگر نیز ممکن است مورد نیاز باشند. در هر صورت، امکان تماس با مراجع مربوطه و درخواست کمک حرفه‌ای را در نظر بگیرید.