. - آیا در این دنیا خبرِ خوشی نیست که مرا خوشحال کُند؟ - چرا هست؛ جهان جای عجیبی‌ست اینجا هر کس شلّیک می‌کُند، خودش کُشته می‌شود… . رسول‌یونان .