تسلط کامل به زبان انگلیسی هانا پاک نیت در یک روز تفریحی پارک در لندن