اگه کسی رو پیدا کردی که بدون ترس تمام رازهاتو بهش بگی به اون می گن یه دوست خوب
معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت دارد. شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود، اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است