وقتی مبلمان دست دوم شما تو آگهی دیوار و شیپور به فروش نمیره !!! (طنز)