شیطنت نبات استخری در خانه و عذرخواهی با مزه اش از مادرش