آقای گلی مقتدرانه؛ مهدی طارمی بالاتر از گونچالو راموس ستاره پرتغالی بنفیکا آقای گل لیگ پرتغال شد.