وقتی احمدی نژاد تو برنامه زنده میخواد پروانه رو شکار کنه !!