مگه میشه تو رو داشت تو رو دید، با تو حرف زد و بهشت رو روی زمین احساس نکرد؟ بخدا بهشت همین جاست همین نقطه ای که من هستم همین جایی که تو میخندی ____________ هر سال این‌ موقع که میشه بیشتر از هر زمانی خدا رو بابت داشتنت شکر میکنم مرد مهربون من سالگرد ازدواجمون مبارک