سرنا امینی هم با هوش مصنوعی سر از هندوستان در آورد