اگر در خانه مرغ مینا دارید، خیلی مراقبت کنید که به کودکی نوک نزند.

امیدوارم بیناییش رو از دست نده بیماری قارچ سیاه...