لحظه جان سالم به در بردن یک شیر دریایی از پلاستیک خطرناک دور گردنش