پر از اشکم ولی میخندم به سختی به قول امید که میگفت: شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی!