تولد به وقت سال صفر و دو برای هممون دل خوش و حال خوب و آگاهی و مهربونی و عشق و برکت باشه خدایا شکرت