فارسی حرف زدن با مزه «دمت اوزدمیر» بازیگر مشهور ترکیه