میوه چینی شبنم قلی خانی و دخترش از باغ ویلای خواهرش در شمال