غیرت یعنی این ببینید صد تا چاقو خورد ولی دختره رو از دست اینا که داشتن اذیتش میکردن نجات داد