به زِنده رودِ تو صدها درود میگویم ؛ بمان تو زنده و جاری که پرنیانِ منی