سید ابراهیم رئیسی در دفاع از فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس حضور یافت. قسمتی از صحبت‌های رئیس جمهور در این جلسه بین کاربران فضای مجازی پربازدید شده است. رئیسی در این بخش گفت: وزیر صمت نسبت به نه گفتن به کسانی که می‌خواهند روابط ناسالمی را به ایشان حقنه کنند، مصمم بوده. احسان بداغی (خبرنگار) در این باره نوشت: هنوز کسی معنی "حقنه" را به آقای رئیس جمهور یاد نداده؟ معنی حقنه در فرهنگ دهخدا: اماله کردن، فرو بردن مایعی از مخرج زیرین به معده...رترین ها