یک سال دیگر گذشت به همین سادگی خیلی ها در کنار ما نیستن شاید منم سال دیگه نباشم بیاید با هم مهربان‌تر باشیم بیشتر هوای همو داشته باشیم به هم کمک کنیم حسادت و دشمنی و کینه و حسرت ها را دور بریزیم محبت داشته باشیم عشق داشته باشیم به زندگی و اطرافیان با تولد مان دوباره متولد شویم و انسان بهتری شویم از همه دوستانی که ناخواسته از من رنجیده شدن معذرت میخواهم امیدوارم مرا ببخشید وطلب دعای خیر دارم تولد دوباره من زهره حمیدی مبارک باشه امیدوارم در سال جدید برای همه مفید باشم