اخراج یک خبرنگار توسط علیرضا دبیر در حاشیه انتخابات کشتی مازندران!