لحظه تلخ درگذشت امیرحسین شیرچی، بازیکن شهدای بابلسر در زمین مسابقه