چهره سرنا امینی وقتی بعد از شب عروسی آرایشش رو پاک می کنه