در سکانسی از سریال «نون خ» به خانم بیکاز و ماجرای او در جام جهانی کنایه ای زده شد.