روی زمین بند نباش..برو.. وقتی آرام شدی به خانه برگرد.. و خصوصی ترین حرفهایت را به گلدانت بگو.. کوچکترین گلدان ها هم‌ رازداران بزرگی هستند..
اردشیر رستمی