سرنا امینی در سالگرد ازدواجش با یک کلیپ فالورهایش را شوکه کرد