ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو _____________ پ.ن ؛ تابلو کار خودم ، تکنیک رنگ روغن اندازه تابلو ; 60cm , 120cm شروع ؛ مرداد ۱۳۸۵. ____ پایان اثر ؛شهریور ۱۴۰۱