. «گُریختنِ گلنار بَر گُرده‌ی اسب از چنگِ آصف» . دشمن دارید؟ خوب است دشمن داشتن به این معناست که جايى در زندگیتان پایِ چیزی ایستاده‌اید… . وینستون‌چِرچیل .

فرادرس