Verified تولد بعضی آدمها میلاد معمولی نیست؛ بعضی آدمها به دنیا می آیند که جهان جای زیباتری شود؛ پر از مهر و عشق…با تولد بعضی آدمها تابش خورشید گرم تر و تلألو مهتاب پرنورتر می گردد…بعضی آدمها قدم که به دنیا می گذارند،رنگهای رنگین کمان هم انگار درخششان بیش از پیش می گردد و باد سبک بارتر میان شاخسار بیدستان رقص کنان می گذرد…بعضی آدمها هنوز جای جوهر آبی پایشان بر برگه متولدان زایشگاه خشک نشده، باعث می شوند که پرواز پرندگان مهاجر در غروب سرخ دشت بیشتر به چشم بیاید و رقص ماهیهای رنگین بر صخره های مرجانیِ آبهای گرم دریاهای دور خیال انگیزتر شود… بعضی آدم ها با برخاستن نخستین صدای گریه اشان در اتاق نوزادان تازه متولد شده باعث می شوند تا تلخی وسیاهی از روزمره ی زندگی‌ها رخت بربندد و امید با همه توان بر درِ خانه ها بکوبد و پنجره های کوچک و چوبی کوچه های سرازیر نورباران گردد و شهر پر شود از انعکاس خنده های مردمان بی لبخند… علی جان ام تولد تو ….شبیه ترین تولد به میلاد همین بعضی آدمهاست…آدمهایی که با عطر حضورشان مهر می کارند و عشق درو می کنند…آدمهایی شفاف با لبخندی از جنس بلور…. تولدددددت مبارک

فرادرس