آخرین لایو یک بلاگر ، مرگ هنگام گزارش از زلزله در منزلش