این فیلم از یک پدر ترکیه‌ای بیرون اومده که بچه‌هاش رو‌ نجات میده. واقعا چه ترسناکه زلزله