امشب که خبر فوت پله رو شنیدم یاد این ویدئوی فردوسی پور و مرحوم نوذری افتادم روح هردوشون شاد

فرادرس