این دوستان عمامه ما را انداختند حالا با هم رفیق شدیم، جوج می‌زنیم مسجد هم می‌رویم

فرادرس