پسرم ارشیا جان مادر منزل نو مبارک. چگونه باور کنم عزیزترینم سهم خاک شده، تحمل جای خالیت خیلی "درد "دارد حسرت همیشگی من.... صورت آرزوهایم کبود است عجب دست سنگینی داشت دست سرنوشت من..... . خدا به همه مادران داغدار سرزمینم صبر بده.

فرادرس