چینیا بعداز سانسور تماشاچیا یه گزینه جدیدیو فعال کردن

تلویزیون چین، همه رو با ماسک نشون میده حتی بازیکنان فوتبال‌

فرادرس