علی مسعودی 19 مهر ماه سال 51 در شهر مشهد به دنیا آمده است

فرادرس