اقتصادآنلاین، ماجرای فرار خانواده فرشته حسینی از افغانستان را از زبان خودش بشنوید. او دراین باره گفته است: من فقط یکبار افغانستان بودم چون ایران به دنیا اومدم اونم رفتم برای یک سری کارا. مامانم اینا از جنگ فرار کردن اومدن ایران اما این دفعه چون بزرگ شدم و طالبان حمله کردم قشنگ حس کردم خیلی منو بهم ریخت چون من ی سری دوست داشتم که زندگیشون در خطر بود. یادمه مامانم تعریف میکرد با اینکه خیلی از باباش خجالت میکشید اما تو دوران جنگ مجبور بوده کنار بابابزرگم بخوابه چون مامانم قشنگ بوده میترسیده بدزدنش. واسه همون فرار میکنن پاکستان بعد میان ایران. وقتی مامانم برام تعریف میکرد شبیه قصه بود...

فرادرس