مجری: در دولت فعلی چند پیمان پولی بستیم؟ هیچی

نماینده مجلس: مگر دنیا فقط آمریکاست؟ با تمام اعضای شانگهای می‌توانیم پیمان ۲ جانبه ببندیم.

فرادرس