کلا نظرم راجع به هرچی سلطان دیده بودم ، عوض شد !

فرادرس