ارشیا پسرم ،اسمت مثل قلبت بزرگ بود و این دنیا برات کوچک و تنگ دو هفته شد که ندیدمت، دلتنگتم مادر. انگار هزار سال گذشته، هیچوقت نبودنت را باور نخواهم کرد، تو همیشه در من زنده خواهی ماند تا ابدیت، جایگاهت بهشت است و فرشتگان خدا مراقبت خواهند بود پسر خوش قلبم. چون با قلب زیبایت پذیرای همه بودی به همه عشق و مهربانی هدیه میکردی. و این نشان از روح بزرگت داشت، این دنیا برایت کوچک بود دلبند مادر،به قول خودت مرگ زیباست و دارای صلح الهی است، همیشه با منی تو تکه ایی از وجود من باقی خواهی ماند. دیگه مجبور نیستی هر سال این همه پرواز خسته کننده داشته باشی و بیای پیش من. چون تو برای همیشه پیش من ماندی ،و آرام گرفتی. .

فرادرس